รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียน บ้านแพ้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน#15 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ระยะวิ่ง ฟันรัน 5.7 กม. (22 คน)

  ชื่อ - นามสกุล ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ
  Nopporn Moonnaeonark - M
  คนึงนิจ เจริญนาค - L
  จันทนา ชีพสุมนต์ - M
  จิตราภรณ์ เนียมรอด - M
  ฉันทศักดิ์ พรนิรัตน์กุล - L
  ทวีพร โตเหมือน - XL
  ธฤษ มานะภักดี - 2XL
  นฤมล ขันตีสา - S
  นางยุพดี ลิ่มอรุณ - M
  นางสมจิตต์ สุพรรณพงษ์ - M
  นายนิคม มนตรีวง - 2S
  นายบรรจบ ทับมา - M
  นิยดา พวงศรีทอง - S
  ประดิษฐา ปัญจะการ - M
  พจณีย์ ดิษฐ์อำไพ - M
  ภัทรธัญวดี โอกาส - M
  ลำไย เถาวัลย์ราช - M
  วรรนิสา ใจเป็นใหญ่ - S
  สมบัติ พิศาล - 3XL
  สิริญญา เข็มอุทา - S
  สุภานันท์ ทองวงษ์ - M
  โสภณ ดิษฐ์อำไพ - M

ระยะวิ่ง มินิมาราธอน 10 กม. (24 คน)

  ชื่อ - นามสกุล ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ
  Arnaud Bialecki - L
  piti naphom - S
  กานต์รวี คงชาตี - M
  จงกลนี ค้าธัญญะมงคล - M
  จำเริญ ปานแดง - M
  ธนิดา ดีรูป - L
  ธัญญะรัตน์ หินไชยศรี - XL
  ธัญวรรณ อาศนสุวรรณ์ - S
  ธีริศร์ ปิ่นทิพย์ - S
  นายพฤศภณ รุ่งพราน - XL
  นายยอดรัก สองสีขวา - M
  นายสมชาย สุพรรณพงษ์ - M
  นายสมชาย แซ่โล้ว - S
  น้ำอ้อย คอนหงาย - 2S
  นิรันดร์ ศรีอ่อน - M
  บุญลือ ปิ่นทอง - L
  ประทีป แย้มเกตุ - L
  ปรีดา เนียมรอด - XL
  มงคล กิจพนาพร - M
  ศิวาภัทร์ ขันทอง - M
  สุกิจ ขันธสะอาด - L
  สุพัฒน์ บูรณานุสรณ์ - XL
  สุรภา ค้าธัญญะมงคล - M
  อาณัฐ โพธิรัชต์ - L

ระยะวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน 21.4 กม. (30 คน)

  ชื่อ - นามสกุล ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ
  Peerapong Meekhuntong - L
  กวิน ศิริเดชานนท์ - 2XL
  จุฑารัตน์ คงโนนกอก - S
  ณรงค์ อัศเจตนะ - M
  ตาลเดี่ยว ปัญญามี - L
  ธรรมิกา ทรายศรี - M
  นวลทอง ปัญญามี - M
  นวลละออง ดีสุภาพ - M
  นายพีระศักดิ์ แก้วสง่า - M
  นายสุชาติ พลัดภัยพาล - L
  นายสุนทร แสวงสุข - M
  นายอุดม แก้วศรี - M
  บัวสา ปัตตามัดตัง - M
  บุญเรือง สะสม - L
  ปรีชา สมพล - M
  มนต์ชัยสิชณ์ กิติยามาศ - L
  รุ่งโรจน์ เตมีรัสมี - XL
  วสุ แท่นนิล - L
  ว่าที่ รต.โสภณ ชัยกรณ์กิจ - L
  วิสิฐ จันทร์พฤกษ์ - XL
  สถาพร ดอนไชยรัตน์ - M
  สุกิจ ขันธสะอาด - S
  สุภาพ สีพันดร - M
  อดิศร ตรีระมาตร์ - S
  อนุชา ดีสุภาพ - XL
  อรรถพล สิทธิศักดิ์ - L
  อุทัย ศรีพรม - M
  เจริญ ชินราช - L
  เฉลิมชัย อุ่นพิกุล - S
  เสนีย์ กาญจนวงศ์ - L

ระยะวิ่ง VIP ฮาล์ฟมาราธอน 21.4 กม. (1 คน)

  ชื่อ - นามสกุล ช่วง อายุ ไซส์เสื้อ
  นายชวนะ ชวนะเกรียงไกร - XL

 

*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @srunning

Sign In